Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

Adatbázisjelenti azt a Szolgáltató által Kiadványonként vezetett és rendszeresen frissített adatnyilvántartást, amely a Felhasználók rendelkezésre álló adatait tartalmazza.

Adatvédelmi tv.jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt

Előfizetésjelenti a Felhasználók valamely Kiadvány több lapszámát magába foglaló, egy adott időszakra vonatkozó megvásárlását.

Felhasználójelenti azon személyt, aki a Honlapon megfelelően regisztrálja magát.

Honlapjelenti a Szolgáltató által üzemeltett, a www.digitalstand.hu domainnév alatt található Honlapot.

Kiadójelenti a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, folyóiratok, időszaki lapok vagy egyéb kiadványok kiadására jogosult jogi személyeket, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat.

Kiadványjelenti a Kiadók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott (i) a Nemzeti Média,- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett folyóiratokat, időszaki lapokat, illetve egyéb (akár az előbbi regisztrációhoz nem kötött) sajtótermékeket, és (ii) könyveket, amelyekkel kapcsolatban a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználó részére.

Szolgáltatójelenti a Digitalstand Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1014 Budapest Országház u. 33. Sétányszint 1., cégjegyzékszám: 01-09-946450, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).

Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el. Felhasználó a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul adatainak a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

1.         Szolgáltató adatkezelése

Szolgáltató, mint adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztató útján az alábbi, adatvédelmi szempontból releváns tényekről tájékoztatja a Felhasználókat:

1.1.     A Felhasználók által megadott, valamint egyes, a Felhasználókra vonatkozó adatok tekintetében Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

1.2.     A Felhasználó személyes adatait önkéntesen szolgáltatja a Szolgáltató részére.

1.3.     A kezelendő adatok köre a Felhasználók által megadott személyes adatok köre, továbbá a Felhasználó által megvásárolt Kiadványok, illetve Előfizetések neve és száma.

1.4.     Az adatkezelés időtartama megegyezik a Felhasználó regisztrációjának időtartamával.

1.5.     Az adatkezelés célja különösen a regisztrált Felhasználók Szolgáltató általi megfelelő beazonosítása, továbbá az Adatvédelmi tv. 4. §-val összhangban annak biztosítása, hogy a Felhasználó a Honlapon megrendelést adhasson le. Az 1.6 alpontban írt adattovábbítás célja, hogy a Kiadó piaci információk szerzése végett megismerje a saját Kiadványait, illetve Előfizetéseit vásároló Felhasználók adatait, és esetlegesen ennek megfelelően, a Felhasználók érdekében, a Felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa, módosítsa, fejlessze Kiadványait, illetve Előfizetéseit, továbbá a Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulása esetén az így átadott adatokat a Kiadó által végzett önálló, kizárólag on-line közvetlen üzletszerzési céljaira (ideértve különösen a Felhasználó közvetlen e-mailes megkeresését) használja fel. Szolgáltató a Felhasználók adatait a jelen alpontban írtaktól eltérő célokra nem használhatja fel.

1.6.     Szolgáltató az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználó valamennyi adatát a Felhasználó által vásárolt, illetve előfizetett Kiadványokat kiadó Kiadók számára hozzáférhetővé teheti (adattovábbítás). Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a jelen alpont szerint kizárólag akkor továbbíthatja a Kiadók részére, ha ahhoz a Felhasználó a regisztráció során, vagy azt követően bármikor hozzájárul és a Felhasználó személyes adatait a Kiadó kizárólag a Felhasználó hozzájárulásában meghatározott célokra használhatja fel. Felhasználó a hozzájárulás megadásával tudomásul veszi, ha a Szolgáltató és bármely Kiadó között létrejött szerződés bármely oknál fogva megszűnik, Szolgáltató az adott Kiadó részére a saját Kiadványait, illetve Előfizetéseit megvásároló Felhasználók adatait – kizárólag az 1.5 alpontban rögzített cél érdekében –rendelkezésre bocsátja.

1.7.     Az Adatbázis Szolgáltató tulajdonát képezi. Szolgáltató ugyanakkor köteles az Adatbázis tartalmát szigorúan bizalmasan kezelni, és megtesz minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy ahhoz harmadik személyek semmilyen módon ne férhessenek hozzá, kivéve az 1.6 alpont szerinti jogszerű adattovábbítás esetét, továbbá azt az esetet, ha esetlegesen az Adatbázisban szereplő adatok, tények és egyéb információk kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy hatóság rendelkezése folytán köteles. Szolgáltató ezen felül megtesz minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az Adatbázisban szereplő adatok ne csorbuljanak, ne vesszenek el, ne módosuljanak, és illetéktelen személyek részére ne kerüljenek továbbításra.

1.8.     Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató által értékesített Kiadványokra vonatkozó, fogyási adatok a Szolgáltató által harmadik személy részére adott megbízás alapján folyamatosan auditálásra kerülhetnek, amely során az auditálást végző személy részére a Felhasználó adatai – a Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulása esetén – továbbításra kerülhetnek. Az auditálást végző személy az így átadott személyes adatokat kizárólag a fogyási adatok auditálásával összefüggő célokra használhatja fel.

1.9.     Szolgáltató egyelőre külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Amennyiben a szolgáltató úgy dönt, hogy külső adatfeldolgozót kíván igénybe venni, a külső adatfeldolgozó személyéről a Felhasználókat a Honlapon tájékoztatja.

1.10.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó külön hozzájárulása esetén a Szolgáltató a személyes adatait a saját marketing céljaira felhasználja, így különösen a Szolgáltató az általa összeállított, a Szolgáltató által nyújtott egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos hírleveleit a regisztráció során megadott e-mail címére továbbítása.

1.11.  Szolgáltató adatkezelését az Adatvédelmi tv. 65. § (3) bekezdésének a) pontja alapján nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba vetetni.

1.12.   A Honlapon olyan eszközök (sütik vagy „cookie”-k) működnek, amelyek a Szolgáltató honlap-tervezése, a hirdetések hatékonyságának elemzése, valamint az on-line ügyletekben résztvevő felhasználók azonosítása céljából a Honlapra látogatók, illetve a Felhasználók hozzájárulása esetén e személyek eszközein adatot tárolhatnak, az eszközökön tárolt adatokhoz hozzáférhetnek vagy e személyek honlapon végzett tevékenységeit a legjobb felhasználói élmény biztosításának érdekében elemezhetik.

A Honlapon az alábbi „cookie”-k működnek:

-                 A jelszóval védett munkamenethez használt cookie (ez a cookie a regisztrált felhasználó azonosítására szolgál a belépés során, a felhasználó azonosítása ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hírközlő hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció).

-                 A bevásárlókosárhoz használt cookie (a Szolgáltató így tárolja a Felhasználó által megvásárlásra kiválasztott Kiadvány hivatkozásait).

-                 Biztonsági cookie-k (a biztonsági cookie-k elengedhetetlenek a Szolgáltatónak a jogszabályok által előírt biztonsági követelmények teljesítéséhez a Honlapon elérhető szolgáltatások kapcsán. Az ilyen cookie-val a Szolgáltató hatékonyabban képes felismerni a visszatérő felhasználókat, mely nélkül további biztonsági lépések megtétele lenne szükséges).

 A Honlap látogatói elfogadják a „cookie”-k működését, amennyiben a Honlapot használják, illetve amennyiben a Honlapon elhelyezett „Megértettem” feliratra kattintanak.

A „cookie”-k használatának elfogadása esetén a tájékoztatás és a hozzájárulás kiterjed a Honlapnak a felhasználói eszköz későbbi csatlakozásai során történő használatra is.

 A „cookie”-k használatával személyazonosításra alkalmas információk tárolása nem történik.

2.         Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

2.1.     Az Adatvédelmi tv. 14.-19. §-aival összhangban a Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

2.2.     Az Adatvédelmi tv. 21. §-ában foglalt feltételek és jogorvoslati lehetőségek mellett Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint; (iii) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

2.3.     Amennyiben Felhasználó az 1.6 alpont szerinti adattovábbításhoz szükséges hozzájárulását a regisztráció időtartama alatt bármikor a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával megtagadja, úgy Szolgáltató a nyilatkozat kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül intézkedik az adattovábbítás megszüntetése érdekében.

2.4.     Az Adatvédelmi tv. 22 §-ában foglalt feltételek mellett Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltatóval szemben bírósághoz fordulhat.

2.5.     Az Adatvédelmi tv. 23. §-ában foglalt feltételek mellett Szolgáltató a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.

2.6.     A fentieken túl a Felhasználó bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adataimat a Kiadók részére továbbítsa.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adataimat a Szolgáltató által értékesített Kiadványokra vonatkozó fogyási adatok auditálást végző személy részére továbbítsa.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adataimat a saját marketing céljaira felhasználja, így különösen a Szolgáltató az általa összeállított, a Szolgáltató által nyújtott egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos hírleveleit a regisztráció során megadott e-mail címére továbbítása.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kiadó a Szolgáltató által átadott személyes adataimat a Kiadó önálló, kizárólag on-line közvetlen üzletszerzési céljaira (ideértve különösen a közvetlen e-mailes megkeresést) felhasználja.

 

A Digitalstand Kft. adatkezelési nyilvántartási számai: NAIH-105775/2016, NAIH-105772/2016.

Bezárás
 • Üdvözlünk!
  Válogass a kínálatunkban lévő több száz újság között! Ha kíváncsi vagy a tartalmukra, bele is lapozhatsz. Ha először jársz a Digitalstandon, kattints az INDULÁS gombra!
  Indulás
 • Mit csinálhatok itt?
  Kedvenc lapjaidat egy kattintással megvásárolhatod vagy előfizetheted, digitális vagy nyomtatott formában, akár ajándékba is.
  Tovább
 • Hogyan olvashatom?
  Miután megvásároltad a digitális lapszámot, akár azonnal olvashatod is PC-n, Android eszközödön, iPaden vagy akár iPhone készülékeden.
  Tovább
 • Hogyan találom meg a kedvenc lapomat?
  Csak írd be a nevét a keresőbe, vagy válogass téma szerint a kínálatból. Fedezz fel új lapokat is!
  Tovább az oldalra