Adatvédelmi Tájékoztató

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

 

Adatbázisjelenti azt a Szolgáltató által Kiadványonként vezetett és rendszeresen frissített adatnyilvántartást, amely a Felhasználók rendelkezésre álló adatait tartalmazza.

 

Adatvédelmi tv.jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt

 

Előfizetésjelenti a Felhasználók valamely Kiadvány több lapszámát magába foglaló, egy adott időszakra vonatkozó megvásárlását.

 

Felhasználójelenti azon személyt, aki a Honlapon megfelelően regisztrálja magát.

 

Honlapjelenti a Szolgáltató által üzemeltett, a www.digitalstand.hu domainnév alatt található Honlapot.

 

Kiadójelenti a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, folyóiratok, időszaki lapok vagy egyéb kiadványok kiadására jogosult jogi személyeket, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat.

 

Kiadványjelenti a Kiadók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott (i) a Nemzeti Média,- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett folyóiratokat, időszaki lapokat, illetve egyéb (akár az előbbi regisztrációhoz nem kötött) sajtótermékeket, és (ii) könyveket, amelyekkel kapcsolatban a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználó részére.

 

Szolgáltató jelenti a MédiaLog-DMHM Logisztikai Zrt-t (székhely:  1225 Budapest, Campona utca 1. DC10.ép.; cégjegyzékszám: 01-10-045507 nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága). Adatvédelmi megbízott neve, elérhetősége:

 

Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el. Felhasználó a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul adatainak a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

 

1.         Szolgáltató adatkezelése

 

Szolgáltató mint adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztató útján az alábbi, adatvédelmi szempontból releváns tényekről tájékoztatja a Felhasználókat:

 

1.1      A Felhasználók által megadott, valamint egyes, a Felhasználókra vonatkozó adatok tekintetében Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

 

1.2      A Felhasználó személyes adatait önkéntesen szolgáltatja a Szolgáltató részére.

 

1.3      A kezelendő adatok köre a Felhasználók által megadott személyes adatok köre, továbbá a Felhasználó által megvásárolt Kiadványok, illetve Előfizetések neve, száma és időszaka

 

1.4      Az adatkezelés időtartama megegyezik a Felhasználó regisztrációjának időtartamával, kivéve, amennyiben a Felhasználó szolgáltatást vesz igénybe vagy terméket vásárol a Szolgáltatótól, mert ebben az esetben 8 (nyolc) év azon személyes adatok tekintetében, amelyek megőrzését a számviteli vagy adójogszabályok előírják, vagy az előbbieknek való megfelelés érdekében azok megőrzése indokolt.

 

1.5      Az adatkezelés célja különösen a regisztrált Felhasználók Szolgáltató általi megfelelő beazonosítása, továbbá az Adatvédelmi tv. 4. §-val összhangban annak biztosítása, hogy a Felhasználó a Honlapon megrendelést adhasson le. Az 1.6 alpontban írt adattovábbítás célja, hogy a Kiadó piaci információk szerzése végett megismerje a saját Kiadványait, illetve Előfizetéseit vásároló Felhasználók adatait, és esetlegesen ennek megfelelően, a Felhasználók érdekében, a Felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa, módosítsa, fejlessze Kiadványait, illetve Előfizetéseit, továbbá a Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulása esetén az így átadott adatokat a Kiadó által végzett önálló, kizárólag on-line közvetlen üzletszerzési céljaira (ideértve különösen a Felhasználó közvetlen e-mailes megkeresését) használja fel. Szolgáltató a Felhasználók adatait a jelen alpontban írtaktól eltérő célokra nem használhatja fel.

 

1.6      Szolgáltató az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználó valamennyi adatát a Felhasználó által vásárolt, illetve előfizetett Kiadványokat kiadó Kiadók számára hozzáférhetővé teheti (adattovábbítás). Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a jelen alpont szerint kizárólag akkor továbbíthatja a Kiadók részére, ha ahhoz a Felhasználó a regisztráció során, vagy azt követően bármikor hozzájárul és a Felhasználó személyes adatait a Kiadó kizárólag a Felhasználó hozzájárulásában meghatározott célokra használhatja fel. Felhasználó a hozzájárulás megadásával tudomásul veszi, ha a Szolgáltató és bármely Kiadó között létrejött szerződés bármely oknál fogva megszűnik, Szolgáltató az adott Kiadó részére a saját Kiadványait, illetve Előfizetéseit megvásároló Felhasználók adatait – kizárólag az 1.5 alpontban rögzített cél érdekében –rendelkezésre bocsátja.

 

1.7      Az Adatbázis Szolgáltató tulajdonát képezi. Szolgáltató ugyanakkor köteles az Adatbázis tartalmát szigorúan bizalmasan kezelni, és megtesz minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy ahhoz harmadik személyek semmilyen módon ne férhessenek hozzá, kivéve az 1.6 alpont szerinti jogszerű adattovábbítás esetét, továbbá azt az esetet, ha esetlegesen az Adatbázisban szereplő adatok, tények és egyéb információk kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy hatóság rendelkezése folytán köteles. Szolgáltató ezen felül megtesz minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az Adatbázisban szereplő adatok ne csorbuljanak, ne vesszenek el, ne módosuljanak, és illetéktelen személyek részére ne kerüljenek továbbításra.

 

1.8.     Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató által értékesített Kiadványokra vonatkozó, fogyási adatok a Szolgáltató által harmadik személy részére adott megbízás alapján folyamatosan auditálásra kerülhetnek, amely során az auditálást végző személy részére a Felhasználó adatai – a Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulása esetén – továbbításra kerülhetnek. Az auditálást végző személy az így átadott személyes adatokat kizárólag a fogyási adatok auditálásával összefüggő célokra használhatja fel.

 

1.9      Adatfeldolgozó mindaz a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 

a)         Az Adatkezelő számlázási rendszerének működtetésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja, ezáltal a személyes adatokkal végzett számlázási műveletek során azokhoz hozzáfér az alábbi adatfeldolgozó:

 

Számlaközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 02-10-060384)

b)         Az Adatkezelő        Digitalstand lapterjesztési rendszere online fizetőkapujának fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos         szolgáltatásokat nyújtja, melynek során a vásárlási információkkal kapcsolatban a személyes adatokhoz hozzáfér az alábbi adatfeldolgozó: BIG FISH Internet-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., cégjegyzékszám: 01-09-872150)

c)          Az Adatkezelő számára tárhely szolgáltatást nyújt és felhő alapú szerverelhelyezést biztosít, s a szolgáltatás révén személyes adatokhoz is hozzáfér az alábbi adatfeldolgozó: Ruffnet Zártkörű Részvénytársaság (székhely:  2724 Újlengyel, Határ u. 12., cégjegyzékszám: 13-10-041329)

d)         Az Adatkezelő számára szerverüzemeltetési és rendszergazdai feladatokat végez és a szolgáltatás nyújtása során a személyes adatokhoz hozzáfér az alábbi adatfeldolgozó: Netrix Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest,  Falk Miksa utca 12. fe/2. ; cégjegyzékszám: 01-09-706619)

e)         Az  Adatkezelő Digitalstand lapterjesztési rendszeréhez kapcsolódó  SAP BO  szoftver karbantartását és fejlesztését biztosítja és e szolgáltatás során a személyes adatokhoz hozzáfér az alábbi adatfeldolgozó: NTT DATA Business Solutions Kft.  (székhely: 1117 Budapest, Neumann János u. 1. Infopark A. fsz.; cégjegyzékszám: 01-09-363811).

f)     Az Adatkezelő Digitalstand lapterjesztési rendszeréhez kapcsolódó SimlePay online fizetési rendszert biztosító OTP Mobil Kft. Felhasználó tudomásul veszi,  hogy a MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt. (székhely: 1225 Budapest, Campona u. 1. DC10. ép.) adatkezelő által a digitalstand.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, mail cím, számlázási információk, telefonszám, cím, szállítási adatok, vásárolt termékre vonatkozó információk, ár, mennyiség.

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

 

1.10.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó külön hozzájárulása esetén a Szolgáltató a személyes adatait a saját üzleti  céljaira felhasználja, így különösen a Szolgáltató az általa összeállított, a Szolgáltató által nyújtott egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos hírleveleit a regisztráció során megadott e-mail címére továbbítsa.

 

1.11.  Szolgáltató adatkezelését az Adatvédelmi tv. 65. § (3) bekezdésének a) pontja alapján nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba vetetni.

 

1.12.   A Honlapon olyan eszközök (sütik vagy „cookie”-k) működnek, amelyek a Szolgáltató honlap-tervezése, a hirdetések hatékonyságának elemzése, valamint az on-line ügyletekben résztvevő felhasználók azonosítása céljából a Honlapra látogatók, illetve a Felhasználók hozzájárulása esetén e személyek eszközein adatot tárolhatnak, az eszközökön tárolt adatokhoz hozzáférhetnek vagy e személyek tevékenységeit nyomon követhetik.

 

A Honlapon az alábbi „cookie”-k működnek:

-                 A jelszóval védett munkamenethez használt cookie (ez a cookie a regisztrált felhasználó azonosítására szolgál a belépés során, a felhasználó azonosítása ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hírközlő hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció).

-                 A bevásárlókosárhoz használt cookie (a Szolgáltató így tárolja a Felhasználó által megvásárlásra kiválasztott Kiadvány hivatkozásait.

-                 Biztonsági cookie-k (a biztonsági cookie-k elengedhetetlenek a Szolgáltatónak a jogszabályok által előírt biztonsági követelmények teljesítéséhez a Honlapon elérhető szolgáltatások kapcsán. Az ilyen cookie a Szolgáltató hatékonyabban képes felismerni a visszatérő felhasználókat, mely nélkül további biztonsági lépések megtétele lenne szükséges.

 

Mik azok a cookiek?

A süti (eredeti nevén “cookie”) egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez számos webes szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amit 1995 óta minden jelentősebb böngésző támogat.

Miért jók nekem?

A digitalstand.hu azért használ Cookie-kat, hogy javíthassunk az Önnek szánt szolgáltatásokon. Az általunk használt Cookie-k közül néhány elengedhetetlenül szükséges az oldal működéséhez, mások információkat gyűjtenek az oldal használatához (statisztikák), hogy az oldalunk még kényelmesebb legyen az Ön számára. A Cookie-k közül néhány csak átmeneti, és eltűnnek az oldal bezárásával, de vannak olyanok amelyek egy ideig számítógépén maradnak.

A Cookie-k közül néhány feltétlenül szükséges, másokat pedig a teljesítmény és a böngészési élmény javításához használunk.

A feltétlenül szükséges Cookie-k:

·         Emlékeznek arra, hogy mi van a bevásárlókosarában

·         Emlékeznek arra, hogy milyen messzire jutott el egy rendelésben

A funkcionális Cookie-k:

·         Emlékeznek a bejelentkezési adataira

·         Biztosítják a bejelentkezés közbeni biztonságot

·         Biztosítják a weboldal következetes megjelenését

·         Lehetővé teszik az Ön számára a "Megosztást" és "Kedvelést"

A teljesítmény Cookie-k:

·         Növelik a weboldal teljesítményét

·         Fokozzák a felhasználói élményt

·         Néhány példa a felhasználásra:

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

·         Különleges szolgáltatások, például a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem működhetne ezek nélkül a Cookie-k nélkül

·         Szolgáltatások engedélyezésével, amelyek a böngészésre használt eszközt felismerik, így nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat.

·         A megadott felhasználó nevet és jelszót amit a valasz.hu-n adtál meg, így azt nem kell megismételned a további böngészés során

A sütiket nem használjuk arra, hogy önt személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

Hogyan kezelheti a sütiket?

A süti file-okat törölheti (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel blokkolhatja is az elhelyezésüket. Eben az esetben azonban a honlapunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végeznie, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információkat talál általában www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és az Ön által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

Firefox

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer 11

Microsoft Internet Explorer 10

Microsoft Internet Explorer 9

Microsoft Internet Explorer 8

Microsoft Internet Explorer 7, vagy 6

Safari 9

Safari 8

Safari 6/7

Opera

 

 

A Honlap használói elfogadják a „cookie”-k működését, amennyiben a Honlapon elhelyezett „Megértettem” feliratra kattintanak.

 

A „cookie”-k használatának elfogadása esetén a tájékoztatás és a hozzájárulás kiterjed a Honlapnak a felhasználói eszköz későbbi csatlakozásai során történő használatra is.

 

2.         Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

2.1      Az Adatvédelmi tv. 14.-19. §-aival összhangban a Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

 

2.2      Az Adatvédelmi tv. 21. §-ában foglalt feltételek és jogorvoslati lehetőségek mellett Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint; (iii) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

2.3      Amennyiben Felhasználó az 1.6 alpont szerinti adattovábbításhoz szükséges hozzájárulását a regisztráció időtartama alatt bármikor a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával megtagadja, úgy Szolgáltató a nyilatkozat kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül intézkedik az adattovábbítás megszüntetése érdekében.

 

2.4      Az Adatvédelmi tv. 22 §-ában foglalt feltételek mellett Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltatóval szemben bírósághoz fordulhat.

 

2.5      Az Adatvédelmi tv. 23. §-ában foglalt feltételek mellett Szolgáltató a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.

 

2.6      A fentieken túl a Felhasználó bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.9.).

Bezárás
 • Üdvözlünk!
  Válogass a kínálatunkban lévő több száz újság között! Ha kíváncsi vagy a tartalmukra, bele is lapozhatsz. Ha először jársz a Digitalstandon, kattints az INDULÁS gombra!
  Indulás
 • Mit csinálhatok itt?
  Kedvenc lapjaidat egy kattintással megvásárolhatod vagy előfizetheted, digitális vagy nyomtatott formában, akár ajándékba is.
  Tovább
 • Hogyan olvashatom?
  Miután megvásároltad a digitális lapszámot, akár azonnal olvashatod is PC-n, Android eszközödön, iPaden vagy akár iPhone készülékeden.
  Tovább
 • Hogyan találom meg a kedvenc lapomat?
  Csak írd be a nevét a keresőbe, vagy válogass téma szerint a kínálatból. Fedezz fel új lapokat is!
  Tovább az oldalra